KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Soward – Kolorowa Edukacja, fundacja zarejestrowana pod adresem ul. Kolarska 10G, 42-221 Częstochowa, woj. śląskie, NIP: 5732850491, REGON: 243631353, KRS: 0000518618, prowadząca działalność zgodnie ze swym statutem. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: fundacja@soward.eu lub pod numerem telefonu: 576 388 003.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zapisów na zajęcia z oferty Soward Smart Kids, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a) RODO.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe aczkolwiek i niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zapisie.

Dorota Wosińska (podpis organizatora / administratora)

Scroll to Top
Dostarczamy relacje

Odbierz bezpłatnie Ebooka. Jak prawidłowo chwalić dzieci?