REGULAMIN ZAPISÓW NA ZAJĘCIA

§1

 1. Strona internetowa https://smartkids.soward.eu, dalej „Strona”, prowadzi zapisy na zajęcia dodatkowe za pośrednictwem wtyczki LangLion. Zajęcia mogą być prowadzone w formie warsztatów i pełnego kursu.
 2. Właścicielem Strony oraz wtyczki interaktywnej obsługującej zapisy jest Fundacja Soward-Kolorowa Edukacja. Fundacja zarejestrowana pod adresem Kolarska 10G, 42200 Częstochowa, woj. śląskie NIP: 5732850491 REGON: 243631353 KRS: 0000518618.
 3. Fundacja Soward – Kolorowa Edukacja jest Organizatorem i Prowadzącym zajęcia Brainy.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl; Dotpay jest to system płatności online świadczony przez Dotpay S.A.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem w przypadku zapisu na pełen kurs Brainy.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 7. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto.

§2

 1. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek zajęć Brainy, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.
 2. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający.
 3. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia nie wykorzystane z winy Zgłaszającego lub Uczestnika.
 4. Uczestnik wybiera ofertę Brainy z zajęć startowych na stronie internetowej.
 5. Po zaksięgowaniu płatności zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach/warsztatach Brainy za pośrednictwem maila i/lub sms.

§3

Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania zajęć Brainy.

§4

 1. Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę w wysokości ustalonej przez Organizatora.
 2. Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić pełną kwotę określoną na stronie internetowej za pośrednictwem systemu płatności Dotpay lub na konto: MBANK 82 1140 1889 0000 4884 5200 1001 lub gotówką u Organizatora.

§5

 1. W przypadku rezygnacji z zajęć/warsztatów Brainy lub innych zajęć sprzedawanych przez stronę internetową z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni Organizator zwraca kwotę 1/2 wpłaty.
 2. Przy rezygnacji z zajęć/warsztatów Brainy później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć/warsztatów Brainy – zaliczka nie ulega zwrotowi.
 3. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający w momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem zajęć), wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w zajęciach Brainy, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.
 4. Za zmianę przez Zgłaszającego istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, np. danych osobowych, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora (np. zawarcie nowego ubezpieczenia).
 5. Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika w zajęciach Brainy jedynie w formie pisemnej wysyłając email na info@brainypolska.com. Terminem wpływu rezygnacji jest data wysłania maila. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty elektronicznej użytkownika.
 6. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów można zgłaszać w formie pisemnej na adres Fundacja Soward-Kolorowa Edukacja, ul. Krasińskiego 14/24, 42200 Częstochowa, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w serwisie brainyczestochowa.pl. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Fundacja Soward Kolorowa Edukacja poinformuje Użytkownika w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§6

 1. W przypadku skrócenia czasu pobytu na zajęciach przez uczestnika z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, za którą nie odpowiada organizator zwrot kosztów za zajęcia wynosi 50 % reszty niewykorzystanych dni.
 2. W przypadku przerwania zajęć Brainy bez podania przyczyny, koszt zajęć startowych Brainy nie będzie zwracany.
 3. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z zajęć Brainy nie są zwracane żadne koszty pobytu na zajęciach Brainy.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Soward-Kolorowa Edukacja Fundacja zarejestrowana pod adresem Kolarska 10G, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie NIP: 5732850491 REGON: 243631353 KRS: 0000518618 prowadząca działalność zgodnie ze swym statutem;
 2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@brainypolska.com lub pod numerem telefonu: 576 388 003.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zapisów na zajęcia Brainy, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe aczkolwiek i niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zapisie.

 Dorota Wosińska (podpis organizatora / administratora)

Scroll to Top
Dostarczamy relacje

Odbierz bezpłatnie Ebooka. Jak prawidłowo chwalić dzieci?