Dlaczego prawa dziecka są ważne?

Udostępnij

Prawa dziecka są ważne z wielu powodów, a ich uznawanie i respektowanie stanowi fundament etycznego i humanitarnego podejścia do spraw dzieci.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka, a najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest „Konwencja o Prawach Dziecka ” uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Warto dodać, że najmłodsi nie tylko mają te same prawa, co dorośli, ale także przysługują im prawa szczególne i dodatkowe, które wynikają z ich wyjątkowych potrzeb.

To dlatego, że dziecko jako istota zależna od dorosłych,  ucząca się, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli.

To bardzo ważne, abyśmy my – dorośli pamiętali, że najmłodsi nie mogą rosnąć w poczuciu wszechwładzy dorosłych i własnej bezsilności, a ich godność osobista nie może być naruszana. Prawa mają zapewnić dzieciom możliwość dorastania w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.

Co to oznacza w praktyce?

1. Prawa dziecka gwarantują godność każdemu dziecku. Zapewniają, że dzieci są traktowane z szacunkiem i bez dyskryminacji, a ich potrzeby fizyczne i emocjonalne są należycie uwzględniane.

2. Prawa dziecka ustanawiają zobowiązania do ochrony dzieci przed przemocą, wykorzystywaniem, zaniedbaniem oraz innymi formami krzywdzenia. Dzieci mają prawo do bezpiecznego środowiska, zarówno w domu, jak i społeczności.

3. Prawa zapewniają każdemu dziecku dostęp do edukacji. Edukacja jest kluczowa dla rozwoju jednostki, umożliwiając jej zdobywanie wiedzy, umiejętności i przygotowanie do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

4. Dzieci mają prawo do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia. To obejmuje dostęp do opieki medycznej, żywności, czystej wody i innych elementów wpływających na dobre zdrowie.

5. Prawa dziecka podkreślają znaczenie partycypacji i wolności słowa dla dzieci. Dzieci mają prawo wyrażać swoje poglądy, a ich zdanie powinno być brane pod uwagę w sprawach dotyczących ich życia i rozwoju.

6. Prawa dziecka chronią przed ekonomicznym i społecznym wyzyskiem. Dzieci nie powinny być zatrudniane w niebezpiecznych warunkach ani wykorzystywane do pracy w sposób naruszający ich prawa.

7. Prawa te uznają znaczenie rodziny dla dziecka i stawiają na ochronę więzi rodzinnych. Dzieci mają prawo do utrzymania kontaktu z rodzicami, chyba że jest to sprzeczne z ich najlepszym interesem.

8. Prawa dziecka obejmują także prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym i dostępu do dziedzictwa kulturowego.

Respektowanie praw dziecka jest kluczowym elementem budowania sprawiedliwego i odpowiedzialnego społeczeństwa, które dba o dobrostan i rozwój każdego jego członka, niezależnie od wieku. Wspieranie i egzekwowanie tych praw przyczynia się do budowy lepszego świata dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń.

Na blogu

Blog

Życzliwość. Dlaczego warto jej uczyć?

Życzliwość. Dlaczego warto jej uczyć? Mówiąc o treningu kompetencji przyszłości, nie sposób nie wspomnieć o ważnej roli życzliwości. Uproszczona siostra empatii, jak zwykło się ją nazywać, jest fundamentem wartościowych relacji z innymi, a te, jak wiemy, są podstawą dobrego funkcjonowania: zarówno tu i

Czytaj więcej »
Blog

Dlaczego prawa dziecka są ważne?

Prawa dziecka są ważne z wielu powodów, a ich uznawanie i respektowanie stanowi fundament etycznego i humanitarnego podejścia do spraw dzieci. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka, a najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka

Czytaj więcej »
Scroll to Top
Dostarczamy relacje

Pobieram kalendarz bezpłatnie.